Υπηρεσίες

Μπορείτε να μας εμπιστευτείτε για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί, από την τακτοποίηση της φορολογικής σας δήλωσης έως και τον σχεδιασμό ολοκληρωμένων φοροτεχνικών λύσεων ή την διαμεσολάβηση μας για διευθέτηση οικονομικών/εργατικών θεμάτων.
Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο φορολογικό περιβάλλον, προτεραιότητά μας είναι η δημιουργία κλίματος ασφάλειας, μελετώντας με προσοχή τα λογιστικά δεδομένα σας και προσφέροντάς σας προσαρμοσμένες λύσεις

Αναλυτικά οι υπηρεσίες που προσφέρουμε

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΔΙΩΤΩΝ

 • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων
 • Ειδικά θέµατα φορολογίας φυσικών προσώπων

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 • Oργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων
 • Πρώτη εγκατάσταση και οργάνωση νέων λογιστηρίων
 • Λογιστική παρακολούθηση µε γνώµονα την εξυπηρέτηση των πληροφοριακών αναγκών της επιχείρησης
 • Κοστολόγηση παραγωγής
 • Λογιστικές αναλύσεις, ενδιάµεσα οικονοµικά αποτελέσµατα και σύστηµα Reporting
 • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρµονισµένων µε την ισχύουσα νοµοθεσία
 • Τήρηση µισθοδοσίας επιχειρήσεων
 • Συµβουλές επί της εργατικής κι ασφαλιστικής νοµοθεσίας
 • Προσαρµογή στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS & IFRS)
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών µε το ∆ηµόσιο (∆.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισµοί, ΓΕ.ΜΗ., Περιφέρεια και Επιµελητήρια)

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 • Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών και παροχή φορολογικών συµβουλών σύµφωνα µε τον τοµέα και το αντικείµενο στο οποίο δραστηριοποιείται κάθε επιχείρηση
 • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων
 • ∆ιεκπεραίωση εργασιών σχετικά µε τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας των επιχειρήσεων
 • Υποστήριξη σε περίπτωση φορολογικών ελέγχων και διευθέτηση φορολογικών εκκρεµοτήτων
 • Αξιοποίηση των φορολογικών ευεργετηµάτων που παρέχουν οι αναπτυξιακοί νόµοι
 • Transfer Pricing, προετοιµασία και επικαιροποίηση φακέλων τεκµηρίωσης
 • Οργάνωση σεµιναρίων επί φορολογικών θεµάτων για την εκπαίδευση του προσωπικού που στελεχώνει τα λογιστήρια των πελατών µας

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η μεγάλη γκάμα των υπηρεσιών μας και η μακρόχρονη εμπειρία μας, μας δίνει την δυνατότητα να σας παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Κλείνοντας ένα ραντεβού, θα αναλύσουμε μαζί τις ανάγκες της επιχείρησή σας, προτείνοντας σας ένα κατάλληλο πακέτο υπηρεσιών.